Code of Conduct

Supply Chain Code of Conduct för Albion Nordic AB och våra leverantörer

På Albion Nordic AB (Albion) främjar vi företagens ansvar och hållbarhet även gentemot våra leverantörskedjor. Vi arbetar nära våra leverantörer och affärspartners för att uppnå detta mål. Följaktligen har vi utarbetat denna uppförandekod för att klargöra vad vi förväntar oss av våra leverantörer och affärspartners. När man väljer nya leverantörer kommer sociala och miljömässiga standarder att betonas. Denna uppförandekod bygger på internationella ramar inklusive FN: s Global Compact, den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s konvention om barnets rätt och tillämpliga ILO-konventioner.

Leverantörer till Albion ska leverera varor och tjänster som produceras i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och denna uppförandekod. Dessutom ska leverantörerna kommunicera uppförandekoden till sina underleverantörer och övervaka genomförandet.

En leverantör måste kunna dokumentera efterlevnad av uppförandekoden på Albions begäran. Leverantörer måste föra register över överensstämmelse, inklusive anställningsavtal och incident- och ledningsrapport. Albion kan övervaka efterlevnaden i form av självdeklaration, uppföljningsmöten, due diligence av extern tjänsteleverantör och / eller inspektioner av arbetsförhållandena på produktionsanläggningar. Leverantören bör tillhandahålla all tillämplig dokumentation och annat stödjande material vid inspektionstidpunkten eller när som helst på begäran. Leverantören är skyldig att namnge och tillhandahålla kontaktinformation för alla underleverantörer som Albion vill inspektera.

I händelse av brott mot uppförandekoden kommer Albion och leverantören gemensamt att utarbeta en plan för att avhjälpa överträdelsen. Avhjälpande måste ske inom rimlig tid. Leveransavtalet kan sägas upp utan att det påverkar om leverantören fortfarande är ovillig att avhjälpa överträdelsen, eller i händelse av ett väsentligt brott mot denna uppförandekod för leveranskedjan.

1. Inget tvångsarbete eller obligatoriskt arbete (ILO-konventionerna nr 29 och 105)
• Det får inte finnas något tvångsarbete, bunden eller ofrivillig fängelse.
• Arbetstagare ska inte vara skyldiga att lämna in insättningar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare och ska lämna sin arbetsgivare efter rimligt varsel.

2. Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar (ILO-konventionerna nr 87, 98, 135 och 154)
• Arbetare, utan åtskillnad, har rätt att gå med i eller bilda fackföreningar efter eget val och att förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får inte störa, hindra, bildandet av fackföreningar eller kollektiva förhandlingar.
• Arbetarrepresentanter ska inte diskrimineras och ska ha tillgång till att utföra sina representativa funktioner på arbetsplatsen.
• Om rätten till föreningsfrihet och / eller kollektiva förhandlingar är begränsad enligt lag ska arbetsgivaren underlätta och inte hindra utvecklingen av alternativa former av oberoende och fri arbetstagarrepresentation och förhandlingar.

3. Inget barnarbete (FN: s konvention om barnets rättigheter, ILO-konventionerna nr 138, 182 och 79 och ILO: s rekommendation nr 146)
• Lägsta ålder för arbetstagare ska vara den högsta på 15 och
den nationella minimiåldern för anställning, eller
den nationella minimiåldern för anställning, eller
• Om det lokala lägsta är fastställt till 14 år i enlighet med undantag från utvecklingsländerna enligt ILO-konvention 138, kan denna lägre ålder gälla.
• Det får inte finnas någon rekrytering av barnarbete som definieras som något arbete som utförs av ett barn yngre än den ålder som anges ovan.
• Ingen person under 18 år får engagera sig i arbete som är farligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.
• Policyer och förfaranden för sanering av barnarbete förbjudna enligt ILO: s konvention nr. 138 och 182, ska upprättas, dokumenteras och meddelas till personal och andra berörda parter. Tillräckligt stöd ska ges för att sådana barn ska kunna delta i och genomföra obligatorisk utbildning.

4. Ingen diskriminering (ILO-konventionerna nr 100 och 111 och FN: s konvention om diskriminering av kvinnor)
• Det får inte förekomma någon diskriminering på arbetsplatsen vid anställning, ersättning, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller pension baserat på etnisk bakgrund, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet.
• Åtgärder ska vidtas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotande, förolämpande eller exploaterande beteende, och från diskriminering eller uppsägning av anställda på omotiverade grunder, t.ex. äktenskap, graviditet, föräldraskap eller HIV-status.

5. Ingen hård eller omänsklig behandling
Fysiskt övergrepp eller bestraffning, eller hot om fysiskt övergrepp, sexuella eller andra trakasserier och verbala övergrepp, liksom andra former av hot, är förbjudet.

6. Hälsa och säkerhet (ILO-konvention nr 155 och ILO: s rekommendation nr 164)
• Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk med beaktande av den rådande kunskapen inom branschen och eventuella specifika faror. Farliga kemikalier och andra ämnen ska hanteras noggrant. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor och hälsoskador som uppstår till följd av, associerade med eller inträffar under arbetets gång genom att så långt det är rimligt möjligt minimera orsakerna till faror som är inneboende i arbetsmiljön.
• Arbetare ska få regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning och sådan utbildning ska upprepas för nya eller omplacerade arbetare.
• Tillgång till rena toalettanläggningar och dricksvatten och, om så är lämpligt, sanitära anläggningar för förvaring av livsmedel.
• Boende, där det tillhandahålls, ska vara rent, säkert och tillräckligt ventilerat och ha tillgång till rena toalettanläggningar och dricksvatten.

7. Löner (ILO-konvention nr 131)
• Löner och förmåner som betalas för en vanlig arbetsvecka ska minst uppfylla nationella lagstadgade standarder eller branschstandard, beroende på vilket som är högre. Lönerna bör alltid vara tillräckliga för att tillgodose grundläggande behov, inklusive viss diskretionär inkomst.
• Alla arbetstagare ska förses med ett skriftligt och begripligt avtal som beskriver deras lönevillkor och betalningsmetod innan de anställer.
• Avdrag från löner som disciplinåtgärd är inte tillåtna.

8. Arbetstid (ILO-konvention nr 1 och 14)
• Arbetstiden ska överensstämma med nationell lagstiftning och standardindustrin och inte mer än gällande internationella standarder. Veckans arbetstid bör inte vara mer än 48 timmar regelbundet.
• Arbetstagare ska ges minst en ledig dag för varje 7-dagarsperiod
• Övertid ska vara begränsat och frivilligt. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, dvs. att den totala arbetsveckan inklusive övertid inte får överstiga 60 timmar. Undantag från detta godtas när de regleras av ett kollektivavtal.
• Arbetstagare ska alltid få övertidsersättning för alla arbetade timmar utöver den normala arbetstiden (se 8.1 ovan), minst i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Regelbunden anställning
• Skyldigheter gentemot anställda enligt internationella konventioner, nationell lagstiftning och föreskrifter om regelbunden anställning ska inte undvikas med kortvariga kontrakt (såsom kontraktsarbete, tillfälligt arbete eller dagarbete), underleverantörer eller andra arbetsförhållanden.
• Alla arbetstagare har rätt till ett anställningsavtal på ett språk de förstår.
• Lärlingsprogrammens varaktighet och innehåll ska definieras tydligt.

10. Marginaliserade befolkningar
Produktion och användning av naturresurser ska inte bidra till förstörelse och / eller försämring av resurserna och inkomstbasen för marginaliserade befolkningar, såsom att göra anspråk på stora landområden, användning av vatten eller andra naturresurser som dessa befolkningar är beroende av.

11. Miljö (Chemicals Conv 1990)
Albion förväntar sig att våra leverantörer och eventuella underleverantörer stöder våra ansträngningar för att minimera miljöpåverkan från att tillverka och konsumera produkter i vårt sortiment.
• En leverantör ska ha en skriftlig miljöpolicy och ett operativt internt miljöprogram för att genomföra sin miljöpolicy.
• Åtgärder för att minimera negativa effekter på människors hälsa och miljön ska vidtas genom hela värdekedjan. Detta inkluderar att minimera föroreningar, främja ett effektivt och hållbart resursanvändning, inklusive energi och vatten, och minimera utsläpp av växthusgaser i produktion och transport. Den lokala miljön på produktionsplatsen får inte utnyttjas eller försämras.
• Nationell och internationell miljölagstiftning och miljöföreskrifter ska respekteras och relevanta utsläppstillstånd erhållas.
• Leverantören förväntas kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda i värdekedjan genom operativ kontroll och övervakning och genom att fokusera på medvetenhet och utbildning.
• Leverantören måste hålla farliga kemikalier till ett minimum och ha säkerhetsdatablad för alla kemikalier som används i produktionen. Allt avfall och farligt avfall måste tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokal lag. Leverantören måste se till att gällande lagar och klassificeringsföreskrifter följs när det gäller inköp, lagring, hantering, användning och transport av kemikalier. Kemiska behållare är korrekt märkta och förvaras säkert.

12. Korruption
• Den högsta integritetsstandarden förväntas i alla affärsinteraktioner, och leverantören måste följa alla tillämpliga lagar och regler om mutor och korruption.
• Korruption i någon form accepteras inte, inklusive bestickning, utpressning, kickbacks och olämpliga privata eller professionella fördelar för kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda hos någon sådan part eller statliga tjänstemän.
• Leverantören ska avstå från att erbjuda presenter och underhållning till köpare eller andra anställda i Albion med avsikt att påverka affärsbeslut.

13. Intressekonflikt
I våra leverantörers affärer med oss ​​förväntar vi oss att våra leverantörer endast fattar beslut baserat på objektiva kriterier. Alla faktorer som påverkar leverantörernas beslut på grund av privata, affärsmässiga eller andra intressekonflikter måste förhindras från början. Detsamma gäller släktingar och andra närstående parter.

14. Ingen penningtvätt
På Albion förväntar vi oss att våra leverantörer följer alla tillämpliga lagar som reglerar förebyggande av penningtvätt och inte deltar i några penningtvättaktiviteter.

15. Affärsetik
Leverantören ska skydda all konfidentiell information som tillhandahålls av Albion. Leverantörer ska följa antitrust- och andra konkurrenslagar. De ska också följa internationella handelsregler och exportkontrollbestämmelser.

16. Åtagande om leverantörsefterlevnad
Genom att underteckna detta dokument försäkrar leverantörens ledning att de och alla underleverantörer som används tillsammans med produkter som produceras eller tjänster som tillhandahålls för Albion följer innehållet i detta dokument.

Enköping, augusti 2020